Πυρόσβεση στον Ασπρόπυργο (Μέρος 1ο)

Επιστροφή

Εργασίες Πυροπροστασίας σε αποθήκη με εγκατάσταση σωληνώσεων πυρόσβεσης με Springler στην οροφή και Πυροσβεστικών Φωλιών.