Δικαιολογητικά Σύνδεσης

Επιστροφή

Για την σύνδεσή σας με το δίκτυο Φυσικού Αερίου είναι απαραίτητες οι εξής ενέργειες:

  • Υποβολή αίτησης για σύνδεση με το δίκτυο φυσικού αερίου στην εταιρία παροχής αερίου.
  • Πληρωμή των τελών σύνδεσης και εγγύησης στην Ε.Π.Α
  • Εκπόνηση μελέτης η οποία υποβάλλεται και εγκρίνεται από την Εταιρία Παροχής Αερίου Αττικής.
  • Τοποθέτηση μετρητή από την εταιρία παροχής αερίου.
  • Κατασκευάζεται η Εγκατάσταση Φυσικού Αερίου από την eco-plumbing.
  • Έλεγχος αντοχής και στεγανότητας της εγκατάστασης από την eco-plumbing.
  • Τελικός έλεγχος από την Ε.Π.Α. Αττικής και δίνεται η έγκριση προς χρήση της εγκατάστασης.
  • Τέλος, γίνονται οι ρυθμίσεις των εγκατεστημένων συσκευών Φυσικού Αερίου από εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
  • Παράδοση της εγκατάστασης σε πλήρη λειτουργία.

 

imgtext1