Τοποθέτηση Αντλιών Λυμάτων και Ομβρίων

Επιστροφή

Όπως όλοι γνωρίζουμε, όλα τα δίκτυα αποχέτευσης των κτηρίων, οδηγούν τα μεταφερόμενα υγρά απόβλητα , διαμέσου ανάλογων σωληνώσεων και την βοήθεια της βαρύτητας , είτε σε κεντρικά συστήματα αποχέτευσης των πόλεων, είτε σε σηπτικούς βόθρους. Στην περίπτωση όμως που ένα κτήριο βρίσκεται πιο χαμηλά από την στάθμη του κεντρικού αποχετευτικού δικτύου της πόλης, η βαρύτητα δεν μπορεί να βοηθήσει. Σ’ αυτή την περίπτωση καλείται η αντλία όμβριων ή λυμάτων να παίξει τον ρόλο της.(π.χ. υπόγεια parking , γκαράζ, αποθήκες). Οι αντλίες που τοποθετεί η eco-plumbing χωρίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες ανάλογα με το είδος των μεταφερόμενων υγρών αποβλήτων.
• Για όμβρια νερά,
• Για ακάθαρτα νερά,
• Για λύματα.
Εδώ πρέπει να σημειωθεί το γεγονός του ότι όλες αυτές οι αντλίες είναι εμβαπτιζόμενου τύπου, δηλαδή δουλεύουν μέσα στο υγρό που μεταφέρουν. Είναι έτσι απαραίτητη η κατασκευή φρεατίου ανάλογων διαστάσεων για την τοποθέτησή τους.


Επικοινωνήστε με την eco-plumbing για τον σχεδιασμό ,τη διαστασιολόγηση των σωληνώσεων και της αντλίας και να προχωρήσουμε στην εγκατάσταση τους .